Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky (skrátene OP) na www.capricorn.sk platia pre nákup v internetovom obchode/e-shope www.capricorn.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru v zmysle zákona, Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky od okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie kupujúceho.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu na www.capricorn.sk je:

DOKA ŠPORT s.r.o.
Dom športu CAPRICORN,
Štúrova 16, Košice 04001, Slovensko
IČO: 36579599
IČ DPH: SK 2021828204
Zapísaná v OR Okresného súdu KošiceI. Odd. Sro, Vložka č. 14924/V Bank. spojenie: č.ú. 2628064877/1100 Tatrabanka
(ďalej len predávajúci, alebo DOKA ŠPORT) prostredníctvom tretej osoby administrujúcej stránku.

Adresa elektronickej pošty:
e-mail: capricorn@capricorn.sk


Telefónne číslo predávajúceho:
Tel. + 421 55 62 22 089
 


Telefonická služba a reklamačné odd. pracuje v pracovné dni pondelok až piatok od 10. do 17.hodiny v sobotu od 9. do 12.hodiny okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť upravené na www.capricorn.sk


2. Vymedzenie pojmov

2.1 Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

2.2 Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

2.3 Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti

2.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.5 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito OP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.6 Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito OP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s OP bez výhrad súhlasí.

3. Úvodné ustanovenia

3.3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.capricorn.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Tieto ustanovenia neplatia v prípade ak kupujúci nieje spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. V takomto prípade, alebo ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.capricorn.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení  Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na portáli www.capricorn.sk, uzavretá podľa článku 2. týchto OP

3.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.capricorn.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Tieto ustanovenia neplatia v prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. V takomto prípade, alebo ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.capricorn.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Upozornenie:

Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť, farba, zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu ! Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom skladových zásob. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako mieru lehoty pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len informatívny, nezáväzný údaj závislý od dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, ani prostredníctvom tretej osoby. Je možné, že predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo ich rovnocennú náhradu . V takomto prípade bude kupujúci informovaný telefonicky, mailom. V prípade , že sa rozhodne nevyužiť ponúknuté náhradné riešenie a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

Akcie a zmeny cien v kamenných prevádzkach sú platné výlučne pre predaj tovaru v maloobchodných prevádzkach a nevzťahujú sa na predaj tovaru cez nákupný portál www.capricorn.sk.

4. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Kúpnou zmluvou sa rozumie vystavenie a odoslanie objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s OP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka prijatá a potvrdená predávajúcim postupom podľa OP, predávajúci dodá objednaný tovar v bežnej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo OP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

4.2. Registrácia
Podmienkou využívania všetkých funkcií portálu www.capricorn.sk je zaregistrovanie sa za člena do spotrebiteľského klubu v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru, alebo v procese jeho výberu a až potom začať nakupovať. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných políčok registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7. a nasl OP a s podmienkami podľa OP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené červeným rámčekom. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim môže byť v neprospech kupujúceho.
4.3 Aktivácia
Úspešný proces registrácie je ukončený aktiváciou konta so zaslaním osobitého potvrdzovacieho e-mail s pridelením prístupového mena a hesla. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo oznámené v registračnom procese, ktoré si môže zmeniť podľa osobného uváženia a uložiť ho na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a neoprávnenému nákupu na portáli www.capricorn.sk.

4.4. Prihlásenie, objednávka tovaru
Kupujúci si po prihlásení na portál tovar vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom stĺpci v tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. Môže sa rozhodnúť pre „Rezerváciu tovaru na predajni“ alebo „Objednávku“ s dodávkou tovaru na ním udanú adresu. Objednávku môže kedykoľvek zrušiť pred odoslaním odkliknutím „vyprázdniť košík“ na dolnej lište stránky. V prípade že si do košíka vložil viac ks, rozličných druhov tovaru môže rušiť položky aj jednotlivo kliknutím krížika zmazať v riadku pri konkrétnom artikli. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „objednať“. Bude požiadaný o vyplnenie (skontrolovanie) kontaktných informácií a požiadaný o potvrdenie súhlasu s OP. Potvrdením tlačítkom „pokračovať“ s zvolí spôsob platby a dodávky tovaru, ktorý potvrdí tlačítkom „pokračovať“ a je mu zobrazená sumarizácia objednávky, kde skontroluje stav nákupného košíka, cenu a je požiadaný jeho potvrdenie tlačítkom „potvrdiť objednávku“ Po tomto kroku automaticky obdrží osobitý mail informujúci o obdržaní jeho objednávky a jej spracovávaní.

4.5 Uskutočnenie objednávky - nákupu kupujúceho pozostáva z nasledovných krokov:
a) registrácia
b, aktivácia účtu
c) výber tovaru – jeho vloženie do košíka
d) overenie kontaktných údajov a súhlas s OP
e) výberu spôsobu platby a dopravy,
f) výber spôsobu a ceny dopravy
g) sumarizácia objednávky
h) potvrdenie a odoslanie objednávky,
i) potvrdenie jej prijatia , spracovania predávajúcim

4.6. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií a každý z týchto krokov je spravidla ukončený kliknutím na „pokračovať, potvrdiť“. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe, poznámke, alebo v e-maili kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s uvedenými OP.

4.7. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, spôsob dopravy, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.

4.8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci kliknutím na ikonku potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými OP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo.

Doporučujeme !

Uložiť si číslo objednávky , aby mohlo byť použité pri prípadnej komunikácii s predávajúcim a je potrebné ho uviesť aj pri úhrade objednávky.

4.9. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto OP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami OP, a to za predpokladu jej akceptácie, potvrdenia predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne (automaticky) potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa čl. 2 VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy ani nárokov z nej vyplývajúcich.
 
4.10. Na základe dohody strán a v súlade s OP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru ( pre OP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto OP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote do 14 dní.
V e-maili o potvrdení, spracovávaní objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa. Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy , formulár Odstúpenia od zmluvy , prípadne link v e-maili na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má možnosť si ich aj uložiť pre osobnú potrebu.
Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa OP. Detto môže kupujúci urobiť aj telefonicky. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší.

4.11. Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 3 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, telefonicky, alebo iným vhodným spôsobom a bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až potvrdením - odsúhlasením predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

4.12. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou - potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa OP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a OP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote do 14 dní ( spravidla však v kratšej )

4.13. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy, charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho.

4.14. Ak predávajúci pred, alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú, kvalitatívnu alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene uvedenej v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať vhodným spôsobom kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s OP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude bezodkladne vrátená v súlade s právnymi predpismi a OP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar, alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie ).

4.15. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo OP a v príslušných právnych predpisoch. Prílohou OP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z uvedenej adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

4.16. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

4.17. Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v čl. 2. a 3. týchto OP.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Všetky ceny uvedené na portáli sú vrátane DPH. Ceny sú konečné a nenavyšujú o žiadne príplatky ako balné, dobierka, platné odo dňa pridania tovaru do ponuky - dátumu jej zverejnenia s cenou do vypredania skladových zásob e-shopu. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného neautorizovaného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Uvedené ceny sú naše bežné maloobchodné ceny, ale v e-shope sa môžu v jednotlivých prípadoch, akciach líšiť od maloobchodných cien na našich prevádzkach. Pre nákup v e-shope je platná vždy cena uvedená v ponuke pri konkrétnom tovare. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk – kupujúceho, za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru si zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov:

 • hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,
 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

Pri platení je potrebné ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť

5.2
Upozornenie : cenu je možné individuálne telef. dohodnúť - upraviť aj kumulovanou zľavou v závislosti od objemu nákupu, spôsobu platby, či rezervácie so zálohou. Úprava cien vyhradená. Technická špecifikácia a vzhľad výrobku sa môže líšiť v niektorých detailoch v závislosti od výrobcu. Akciový - zlacnený tovar môže mať drobné estetické vady nevplývajúce na jeho funkčnosť.
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

5.3 Splatnosť kúpnej ceny:
- pri zvolení bezhotovostnej platby, alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru, kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy ),
- pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy prepravcovi najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od spôsobu platby, výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie a nie sú predmetom obchodného vzťahu predávajúceho a kupujúceho.

5.4. Predávajúci vystaví a doručí faktúru ( daňový doklad o nákupe ) kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby doklad o nákupe bol poslaný spolu s tovarom alebo sprístupnený kupujúcemu elektronicky. Doklad o nákupe je posielaný spolu s tovarom a je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list môže byť predávajúcim potvrdený na základe žiadosti kupujúceho a na predajni predávajúceho v lehote 7 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, alebo v lehote inej ak je to výslovne uvedené v záručnom list.

5.5. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

6. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

DOPRAVA TOVARU NAD 40EUR JE NA SLOVENSKU ZDARMA
Pre zaregistrovaných zákazníkov a zákazníkov so Zákazníckou kartou na území Slovenska neúčtujeme pri nákupe nad 40eur  žiadne poplatky  za dopravu, ani dobierku, ani poštovné či balné. Pri objednávke do 40eur Vám zašleme tovar v tarife Slovenskej pošty podľa hmotnosti balíka (presnejšie http://www.posta.sk/stranky/tarifa-sp ) pričom si účtujeme manipulačný poplatok 1.99 eur

Tovar balíme do kvalitných obalov - doručenie bez rizika poškodenia

6.1. Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky ( ak je predmetom dodávky ) Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká ako na dobierku, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.
6.2.Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto OP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky v rámci EU a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

6.3 Bežná zásielka ( nad 40e ZADARMO )
Doprava je realizovaná pri dodávkach bežného balenia tovaru ( obuv, textil, doplnky)   Slovenskou poštou z pravidla do 5-7 pracovných dní. (link cenník Slov. pošta)
Väčšie balenia tovaru (viac ks, alebo napr. bicykel, lyže) Vám zašleme ZADARMO na naše náklady špedíciou DPD až k Vám domov, alebo na Vami zadanú adresu z pravidla do 2 pracovných dní.

6.4. Urgentná zásielka
Pri Vašej požiadavke o urgentnú dodávku - do 48hodin zašleme akýkoľvek tovar špedíciou DPD až k Vám domov, alebo na Vami zadanú adresu. Účtujeme zvýhodnený zmluvný tarif, ktorý zahŕňa dopravné náklady, palivový aj mýtny poplatok, poplatok za dobierku, telefonické avizovanie ak je potrebné a balné, všetko spolu s DPH len :
- do 3kg len 6,99eur
- od 3 - 10kg len 8,99eur
- od 10 - 20kg len 10,99eur

Dopravné náklady za Urgentnú dodávku sa účtujú za každý balík samostatne. Ak si objednáte 2páry obuvi alebo viac ks textilu , samozrejme Vám to zabalíme spolu, aby ste neplatili viac ako je nutné.
Ďalšie špecifické možnosti spôsobu dopravy tovaru a ceny za dopravu podľa Vašej osobnej požiadavky vieme dohodnúť telefonicky.

6.3. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou alebo prostredníctvom poštovej služby a cena prepravy je uvedená v objednávke.
V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy neovplyvní cenu nákupu.

6.4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).nPredávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

6.5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo cestovný pas ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. Ak to neurobí nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť náhradu všetkých nákladov, ktoré mu týmto vznikli.

6.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balení . V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Doporučuje sa jednoduchá fotodokumentácia. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou DOK@SPORT ( CAPRICORN ) , ktorá je porušená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi a zdokumentuje kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

6.7. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa OP a platných právnych predpisov. Kupujúci ma v tomto prípade nárok na primeranú kompenzáciu.

6.8. Rezervácia tovaru
Osobný odber tovaru na predajni kupujúceho je možný v prípade potvrdenej Rezervácie tovaru na zvolenej predajni, ak sa na predajni rezervovaný/objednaný tovar nachádza do 2 dní. V prípade zaplateného tovaru vopred, je doba na jeho prevzatie 14dní.


7. Podmienky záruky a reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, ak výrobca neudáva dlhšiu záruku. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby, nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

7.2. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie, nedodržiavaním pravidiel používania, údržby a skladovanie, pri živelných katastrofách, neodbornou montážou či inštaláciou. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku , ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Mestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho uvedeného vyššie v záhlaví a doklade o kúpe. Ak to povaha veci umožňuje môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.(napr. Zoznam záručných servisov a opravovní uvedení v Záručnom liste)
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, kópiu znaleckého posudku.
Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.

Reklamačný poriadok nájdete tu. (link )

7.4. Reklamáciu môže uplatniť kupujúci osobne v predajni DOKA ŠPORT Štúrova 16, Košice 04001 predložením tovaru a dokladu o kúpe, alebo odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi ( najmä doklad o kúpe, záručný list ak bol priložený ) K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

7.5. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie – Reklamačný protokol . Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia dokladu o kúpe nie je možné.

7.6. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
V prípade ak:
* sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

* sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo právo od zmluvy odstúpiť

* sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

* sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

7.7. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, kópiu znaleckého posudku .Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

7.8. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu, alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie za úschovu vo výške 0,30€ za každý deň uskladnenia.

8. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

8.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy upravuje právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu DOKA ŠPORT Štúrova16, Košice 04001, Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bude kupujúcemu zaslaný, alebo ktorý je sprístupnený na nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu DOKA ŠPORT Štúrova16, Košice 04001, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, opotrebený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.2. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale ( je súčasťou ceny výrobku ) . Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s OP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( nevzťahuje sa na reklamácie tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

8.3. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

8.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

8.5. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.capricorn.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov . Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
 • identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
 • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našich prevádzkach, informačnom letáku a/alebo na portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.
 
Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť , doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo OP, registráciou kupujúci vyjadrujete súhlas, aby sa mu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, OP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa z kúpnej zmluvy je určená právnymi predpismi Slovenskej republiky, OP a kúpnou zmluvou.
Predávajúci je oprávnený uschovávať a archivovať dokumentáciu a kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi

10.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení OP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy OP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

10.4. Orgánom určením na vykonávanie dohľadu nad činnosťou predávajúceho je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.
10.5. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z OP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR prednostne v mieste sídla spoločnosti DOKA ŠPORT s.r.o.

10.6. OP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať, alebo nahrádzať novými v súlade s platnou legislatívou s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.capricorn.sk pri procese objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s OP, Reklamačným poriadkom , považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: capricorn@capricorn.sk
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.
   - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

             - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len  s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.

        7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:                        

       https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.  Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

        8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame, aké sú Vaše práva a aké sú naše povinnosti. Odporúčame Vám prečítať si tieto informácie v plnom znení

AK CHCETE VEDIEŤ VIAC O OSOBNÝCH ÚDAJOCH, PREČÍTAJTE SI O NICH V ZÁLOŽKE – OSOBNÉ ÚDAJE

Použité skratky:
1. Nariadenie: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
2. Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ostatných zákonov

1. Kto sme?

Sme internetový obchod spoločnosti DOKA ŠPORT s r.o., ktorá ponúka športové potreby a bicykle , obuv aj textil, vysokú kvalitu za rozumné ceny.

Kde sídlime?
Na Štúrovej ulici 16, v Košiciach. PSČ  04001

Aké je naše IČO?

36579599

V ktorom Obchodnom registri je spoločnosť zapísaná ?

Je zapísaná v OR Okresného súdu KošiceI. Odd. Sro, L Vložka č. 14924/V

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1 informácie, ktoré nám poskytnete priamo:

Používatelia si môžu na našej stránke vytvárať užívateľské kontá, aby mohli objednávať tovar, dostavať informácie o aktuálnej ponuke, sledovať svoje objednávky, reklamy a ďalšie služby. V súvislosti s týmto účelom od Vás môžeme žiadať, aby ste nám o sebe poskytli určité informácie, aby sme Vám užívateľské konto mohli vytvoriť, a to Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, Vaše užívateľské meno a heslo.

Ak si u nás objednáte tovar, môžeme sa Vás opýtať na Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, doručovacie a fakturačné adresy a informácie o Vašej platobnej karte, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslať Vám objednaný tovar.

2.2 Ďalšie informácie

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete môžeme spracúvať napríklad:

Cookies: Cookies je označenie pre krátke dátové súbory, ktoré sú ukladané v počítači, alebo inom zariadení toho, kto si prehliada internetové stránky (užívateľ), prípadne môžu byť ukladané online (synchronizácia prehliadača Google Chrome prostredníctvom Google účtu).
Niektoré údaje získané prostredníctvom cookies možno považovať za osobné údaje. Z pohľadu Nariadenia sú relevantné len ,,sledovacie cookies“, t.j. také, ktoré umožňujú monitorovanie užívateľa.

Súbory cookies slúžia na množstvo sledovacích účelov:
1. dokážu si zapamätať Vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení sa do Vášho užívateľského konta,
2. pomáhajú nám zistiť, ktoré z našich tovarov sú najobľúbenejšie.

3. Čo nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len vtedy, ak na to máme určitý právny titul. A čo to právny titul je? Ide o zmocnenie, určitý (právny) základ, ktorý nám na spracúvanie Vašich osobných údajov dá priamo zákon alebo nám ho poskytnete Vy ako dotknutá osoba vo forme súhlasu.

3.1 Aké právne tituly využívame na spracúvanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov budeme využívať nasledovné právne tituly:

3.1.1 Právny titul – Plnenie zmluvy

Vo veľkej skupine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Čo to znamená? Znamená to, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme s Vami mohli zmluvu uzatvoriť, alebo ju plniť. V takomto prípade nepotrebujeme v zmysle platnej právnej úpravy Váš súhlas so spracúvaním, ale Vaše osobné údaje môžeme spracovávať automaticky, na základe Vašej vôle s nami zmluvu uzatvoriť.

Príklad
Objednáte si u nás tovar, dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Na to, aby sme mohli splniť náš záväzok, t. j. odoslať a dodať Vám tovar, potrebujeme Vaše osobné údaje. Pôjde o meno, priezvisko, adresu, v prípade, ak ste si zvolili dodanie tovaru kuriérom, aj telefónne číslo a Vašu e-mailovú adresu nevyhnutnú na to, aby sme Vás mohli informovať o jednotlivých krokoch pri doručovaní tovaru a aby sa s Vami kuriér mohol skontaktovať.

3.1.2 Právny titul – Oprávnený záujem

Nariadenie nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj vtedy, ak ,,je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme My ako Prevádzkovateľ, t.j. ten, kto spracúva Vaše osobné údaje“.

A čo to znamená?
Ide o to, že My máme záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov. Záujem na spracúvaní máme napríklad, ak Vám zasielame marketingové/reklamné informácie, vymáhame svoje právne nároky, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou, pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti.

Ak takýto náš záujem možné považovať za oprávnený, k jeho dosiahnutiu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje. Podmienkou však je, aby nad týmito záujmami neprevažovali záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby.

3.1.3 Právny titul – Plnenie právnej povinnosti

Niektoré z Vašich osobných údajov sme povinní spracúvať, pretože nám takúto povinnosť ukladá právny predpis Slovenskej republiky alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Príklad
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nám ukladá povinnosť archivovať daňové doklady, ktoré obsahujú aj Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov. Povinnosť archivácie obsahuje aj celý rad ďalších právnych predpisov, ako napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu.

3.1.4 Právny titul – Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas je právne konanie, ktorým nám dávate zvolenie k tomu, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Súhlas od Vás však budeme žiadať len vtedy, ak nebudeme môcť využiť na spracúvanie Vašich osobných údajov iné zmocnenia (právne základy), t.j. zmluvu, ktorú ste s nami uzatvorili, právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo náš oprávnený záujem.

V prípade, ak ste nám akoukoľvek formou poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoducho, ako bol udelený. Ak svoj súhlas odvoláte, zaniká nám právo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať a máte právo uplatniť si právo na výmaz.

AVŠAK: Ak svoj súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3.1.4.1 Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?

Takým istým ako ste nám ho poskytli. Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. —–odkaz na nejaký formulár na odvolanie súhlasu, čo budete mať na stránke

3.2 Ako zistíte, že spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu?

Zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia nám vyplýva povinnosť informovať Vás o tejto skutočnosti, a to ihneď pri prvom kontakte s Vami, ešte predtým ako nám osobné údaje poskytnete.

3.2.1 A ako sa môžete brániť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu?

Môžete využiť Vaše zákonné práva, o ktorých sa dočítate v sekcii ,,Aké máte práva?“

4. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

4.1 Za účelom vytvorenia a využívania Vášho užívateľského konta, aby ste si mohli objednávať tovar a sledovať svoje objednávky

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe plnenia zmluvy, ktorú sa s nami chystáte uzatvoriť, alebo ktorú ste s nami už uzatvorili,

4.2 Za účelom odoslania objednaného tovaru a uskutočnenia platby

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili,

4.3 za účelom zasielania obchodných ponúk, noviniek

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe nášho oprávneného záujmu,

4.4 za účelom vymáhania našich právnych nárokov, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe nášho oprávneného záujmu,

4.5 pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe nášho oprávneného záujmu,

4.6 daňové účely, účely archivácie a účely plnenia iných právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Za účelom plnenia právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov,

4.7 za účelom uskutočňovania zákazníckych súťaží

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
– Na základe Vášho súhlasu

4.8 na iné účely len ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov.

5. Komu môžeme poskytovať Vaše osobné údaje?

Bez Vášho súhlasu neposkytneme Vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám na ich marketingové alebo obchodné účely. Vaše údaje však môžeme poskytnúť týmto subjektom:

5.1 Kuriérske spoločnosti / pošta

Na to, aby sme Vám mohli objednaný tovar doručiť, musíme spolupracovať s kuriérskymi a dodávateľskými spoločnosťami a poskytnúť im Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
Na poskytnutie osobných údajov týmto subjektom nepotrebujeme Váš súhlas, pretože možnosť poskytnúť Vaše osobné údaje nám dáva zákon o ochrane osobných údajov, a právnym titulom (zmocnením) v tomto prípade bude zmluva – a to tá, ktorou ste si tovar objednali.

5.2 Oprávnené Štátne orgány

Za tretie strany, ktorým sa osobné údaje ešte môžu poskytovať bez Vášho súhlasu, možno považovať aj oprávnené štátne orgány.
Pôjde napríklad o štátne orgány, ktoré vykonávajú kontrolné právomoci, kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania a pod, Policajnému zboru, alebo súdu.

6. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. Na ten účel sme prijali množstvo technických opatrení a postupov, najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewaly, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, či kontrolu postupu našich zamestnancov.

K osobným údajom zákazníkov majú prístup len poverené osoby, ktoré to pre svoju prácu potrebujú a ktoré sú detailne poučené o ochrane osobných údajov a spôsoboch ich spracúvania. Za týmto cieľom máme vypracované, odsúhlasené interné smernice, ktorých korektné plnenie poverenými pracovníkmi  vyžadujeme a pravidelne kontrolujeme.

Interné prostredie je pravidelne kontrolované, aby sme nespracúvali osobné údaje, ktoré už nepotrebujeme, alebo aby sme ich nespracúvali vo väčšom rozsahu než je nevyhnutné.

Nezabudnite však, že napriek tomu, že uskutočňujeme primerané kroky na ich ochranu, nie je žiadna internetová stránka, internetový prenos, bezdrôtové pripojenie, či počítačový systém úplne bezpečný.

7. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, na ktoré ich spracúvame, ak nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje dlhšiu dobu.

Osobné údaje zákazníkov sa spracovávajú len počas doby nevyhnutnej na dodanie tovaru. Po skončení zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou sa všetky osobné údaje v informačných systémoch bezpečne likvidujú. V starostlivosti spoločnosti ostávajú len vybrané osobné údaje, ktoré sme povinní archivovať v súlade s platnou legislatívou SR alebo osobné údaje, ktoré využívame na účely priameho marketingu (informovania Vás o novom tovare, zľavách, alebo súťažiach).

8. A čo Vaše práva?

8.1 Aké máte práva

8.1.1 Právo na prístup k osobným údajom
8.1.2 Právo na opravu osobných údajov 
8.1.3 Právo na výmaz osobných údajov (,,Právo byť zabudnutý“)
8.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
8.1.5 Právo vedieť komu poskytujeme Vaše osobné údaje
8.1.6 Právo na prenosnosť
8.1.7 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
8.1.8 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobních údajov

8.2 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje žiadosti môžete predkladať prostredníctvom formulára : link, alebo písomne na adresu nášho sídla. Pre viac informácií si prečítajte sekciu: ,,Ako nás môžete kontaktovať ohľadom Vašich osobných údajov?”

8.1.1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané. Pokiaľ Vaše údaje spracúvame, máte právo tieto osobné údaje a informácie o spracúvaní obdržať. Na základe žiadosti máte právo na jednu bezplatnú kópiu osobných údajov.

Obdržať máte právo informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov (prečo spracúvame Vaše osobné údaje),
b) kategórii spracúvaných osobných údajov (aké osobné údaje spracúvame),
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné (komu osobné údaje poskytujeme),
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia (ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať),
e) práve od nás požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby (odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje),
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

8.1.2 Právo na opravu osobných údajov

Jednou zo základných zásad ochrany osobných údajov je presnosť osobných údajov, čo znamená že sme povinní prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sme spracúvali presné a aktuálne osobné údaje a nepresné údaje buď opravili, alebo vymazali.

Máte právo nás požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, opravili, v prípade ak sú nepresné. Na základe Vašej žiadosti overíme, či sú osobné údaje, ku ktorým žiadosť smeruje presné. Do tej doby, bude spracúvanie osobných údajov obmedzené.
O obmedzení spracúvania osobných údajov čítaj viac v sekcii ,,Aké máte práva? – Právo na obmedzenie spracúvania”

V rámci tohto práva máte aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Toto právo môžete využiť, ak nám chcete z vlastnej vôle poskytnúť dodatočné osobné údaje. Avšak, pri uplatňovaní tohto práva sa tiež prihliada na to, aby sme neboli nútení spracúvať osobné údaje, ktoré na účely spracúvania nie sú potrebné.

Príklad
Do Vašej poštovej schránky Vám bude doručený katalóg s našimi produktami, avšak želáte si, aby Vám reklamné materiály boli zasielané len prostredníctvom e-mailu. Rozhodnete sa využiť svoje právo a oznámite nám Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám reklamné materiály zasielali elektronicky. V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme Vám akoukoľvek formou reklamné materiály zasielali, môžete využiť svoje právo na námietku.

8.1.3 Právo na výmaz osobných údajov (,,Právo byť zabudnutý“)

Za splnenia určitých podmienok máte od nás právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov a žiadať, aby sme ich ďalej neuchovávali. V takom prípade sme povinní Vaše osobné údaje vymazať bez zbytočného odkladu, okrem prípadu, ak sa uplatní niektorá z nižšie uvedených výnimiek. Ak by sme odmietli vyhovieť Vášmu právu na výmaz, pretože máme za to, že sa uplatní niektorá zo zákonných výnimiek, sme povinní Vás v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti:

1. informovať o odmietnutí vyhovieť Vašej žiadosti o výmaz,
2. riadne odôvodniť prečo sme Vaše právo odmietli vykonať,
3. poučiť Vás o Vašom práve podať sťažnosť u kontrolného orgánu, alebo sa proti takému odmietnutiu brániť na súde.

8.1.3.1 Kedy môžete toto právo uplatniť?

Toto právo môžete uplatniť, ak bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
b) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny titul (zmocnenie) pre spracúvanie Vašich osobných údajov,
c) namietate spracúvanie osobných údajov (uplatníte právo na námietku) a nad Vašim právom neprevažujú žiadne oprávnené dôvody (naše alebo zákonom stanovené) na spracúvanie Vašich osobných údajov,
d) Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sme tým splnili povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8.1.3.2 Čo by ste o práve na výmaz ešte mali vedieť?

Vaše právo na výmaz však nie je právom absolútnym. Čo to znamená? V každom prípade, ak si uplatníte právo na výmaz, budeme zvažovať, či sa neuplatní niektorá z výnimiek stanovených v zákone.

Pôjde o prípady, ak spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatnenie právneho nároku.

8.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak ste namietli správnosť osobných údajov (v rámci Vášho práva na opravu), sme povinní obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov počas obdobia, počas ktorého overujeme správnosť Vašich osobných údajov,
b) spracúvame Vaše osobných údajov nezákonne a namietli ste vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
c) ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich VY ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) ak ste namietli spracúvanie Vašich osobných údajov, tak Vaše osobné údaje budú obmedzené až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

8.1.4.1 Čo znamená obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov?

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, môžeme Vaše osobné údaje uchovávať, spracúvať ich však môžeme len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené, znamená to ich označenie. Existuje niekoľko spôsobov ako takéto označenie uskutočniť. Osobné údaje môžu byť dočasne presunuté do iného systému, alebo môžu byť dočasne zneprístupnené vybraným osobám. Cieľom takéhoto označenia je, aby všetci, ktorí majú k osobným údajom prístup vedeli, že spracúvanie takýchto údajov je obmedzené. Jediné spracovanie, ktoré môžeme s Vašimi osobnými údajmi uskutočňovať je ich uloženie. Iné spracovanie môžeme uskutočňovať len zo zákonom vymedzených dôvodov.

8.1.4.2 Ako sa dozviete, že spracúvanie Vašich osobných údajov už nie je obmedzené?

Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo spracúvanie obmedzené, sme povinný vopred Vás informovať, že obmedzenie spracúvania bude zrušené a v spracúvaní budeme pokračovať.

8.1.5 Právo na oznámenie príjemcov Vašich osobných údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vás informovali o totožnosti všetkých subjektov, ktorým sme poskytli Vaše osobné údaje.

Naviac, ak sme Vaše osobné údaje poskytli iným subjektom, máme povinnosť oznámiť každému z nich, prípadnú opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania (uskutočnené na základe vyššie uvedených práv, alebo z našej iniciatívy), ibaže by sa to ukázalo ako nemožné, alebo by si to vyžadovalo neprimerané úsilie.

8.1.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov
8.1.6.1 Prečo máte toto právo?

Pretože ako dotknutá osoba nemôžete v niektorých prípadoch (v prípade právneho titulu oprávneného záujmu) ovplyvniť, či Vaše osobné údaje budú, alebo nebudú spracúvané.

8.1.6.2 Kedy môžete uplatniť toto právo?

Voči nám máte právo na námietku proti:
a) Spracovaniu na základe právneho titulu oprávneného záujmu,
b) Spracovanie na účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
—tiež sa rozklikne: po a) Po takejto námietke naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ posúdi, či v konkrétnej individuálnej situácii Vaše záujmy alebo práva a slobody neprevážia nad spracúvaním Vašich osobných údajov.

Po b) V prípade, ak uplatníte námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania marketingových ponúk), sme povinný Vaše osobné údaje prestať spracúvať ihneď bez posúdenia váhy Vašich práv a slobôd.

8.1.6.3 Čo z toho vyplýva?

V prípade, ak namietnete spracúvanie na základe oprávneného záujmu, neznamená to pre NÁS automatickú povinnosť Vaše osobné údaje vymazať (ako by to bolo v prípade odvolaného súhlasu). V prípade, ak námietku uplatníte, znamená to pre NÁS povinnosť ,,obmedziť” spracúvanie osobných údajov. Následne sme MY povinní preukázať, že máme oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad VAŠIMI záujmami, právami a slobodami. V prípade Vašej námietky teda máme právo náš oprávnený záujem preukázať a obhájiť. Ak sa nám to nepodarí, vznikne nám povinnosť vymazať VAŠE osobné údaje a vzniknú aj ďalšie povinnosti ako pri odvolaní súhlasu. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sme podľa Vášho názoru nepostupovali v súlade s právnymi predpismi.
Výnimkou je spracúvanie VAŠICH osobných údajov na účely priameho marketingu. Ako už bolo zmienené vyššie v takomto prípade sme povinní ihneď prestať spracúvať Vaše osobné údaje.

8.1.7 Právo na prenosnosť osobných údajov
8.1.7.1 Čo znamená právo na prenosnosť?

V praxi sa môžete stretnúť s právom na portabilitu, alebo právom na prenosnosť. Ide o to isté právo. Prejavuje sa dvoma spôsobmi:

a) ako Vaše právo získať (stiahnuť) Vaše osobné údaje od prevádzkovateľa (od nás) v štrukturovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte,
b) Vaše právo na to, aby sme my Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi (inej spoločnosti).

Na to, aby ste toto právo mohli uplatniť, musia byť splnené tieto podmienky:
a) Spracúvanie osobných údajov je uskutočňované automatizovane,
b) Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

AVŠAK: Aj v iných prípadoch (t.j. aj keď podmienky na uplatnenie tohto práva nie sú splnené) Vám môžeme Vaše právo umožniť. V takýchto situáciách závisí na našej vôli, či Vaše právo umožníme alebo nie.

8.1.8 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobních údajov

Máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania, ak sa domnievate, t. j. máte dôvodné podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv a teda k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť a preveriť či došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov a v prípade zistenie porušenia a nedostatkov, ak je to dôvodené a účelné uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Konanie prebieha neverejne.

Proti rozhodnutiu môžete podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať predseda úradu.

9. Ako nás môžete kontaktovať ohľadom osobných údajov?

Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. Preto nás môžete kontaktovať akoukoľvek formou, prostredníctvom:

a) kliknutím na odkaz "odhlásiť sa z mailinglistu", ktorý je na konci každého Newslettera od nás
b) telefonicky na tel. č. : 0903 990049
c) e-mailom : info@capricorn.sk
d) alebo formou písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla našej spoločnosti.

Budeme radi ak nám zachováte svoju priazeň a zostanete s nami v kontakte aspoň ďalších 50 rokov , alebo aspoň, kým sa nevymyslí, či neschváli nejaký ďalší super spôsob na obmedzenie komunikácie medzi ľuďmi , ktorých spájajú rovnaké záujmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonické objednávky
a informácie o tovare

(od 10. do 18.hodiny)
0903 99 00 49

   

Hotline:

a objednávky v pracovné dni 

od 10.00 do 18.00
0903 99 00 49  

Telefón:
+421 / 55 / 622 2089

E-mail:
capricorn@capricorn.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 10:00 - 18:00
So: 09:00 - 13:00

CAPRICORN - DOM ŠPORTU KOŠICE, Štúrova 16, Košice, tel.: + 421 - 55 - 622 2089
e-mail: obuv - obuv@capricorn.sk, lyže a bicykle - dodo@capricorn.sk, reklamácie -  reklamacie@capricorn.sk, ostatné - capricorn@capricorn.sk

Po-Pia: 10:00 - 18:00 So: 09:00 - 13:00

Logo a názov CAPRICORN sú chránené ochrannou známkou c.1866086

Len v kamennom obchode
Sale Out v Capricorn
Vaše otázky