Reklamačný poriadok

platný od 1. 7. 2024 

                                                                                                                                                       VYRIEŠIME KAŽDÚ REKLAMÁCIU

 

Reklamačný poriadok platný od 1.7.2024

 1. Informácie o obchodníkovi

Sport 2000 Košice s.r.o.

Prevádzka CAPRICORN

Štúrova 16

Košice 04001

Zapísaná v OR OS Košice I. odd. Sro, vložka č. 45166/V

IČO: 52080366

Tel. +421 55 6222089

e-mail: capricorn@capricorn.sk

(ďalej aj len „Obchodník“)

 1. Úvodné ustanovenia
 1. S aktuálnym a účinným znením Reklamačného poriadku je možné oboznámiť sa na www.capricorn.sk
 2. Reklamačný poriadok je vyhotovený v slovenskom jazyku.
 3. Na právne vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Plnenie podľa zmluvy je vadné, ak dodaný resp. poskytnutý produkt v zmysle zmluvy nie je v súlade s dohodnutými  a všeobecnými požiadavkami alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva.
 3. Obchodník zodpovedá za vady dodaného resp. poskytnutého produktu, ktorá/é sa vyskytne/ú alebo prejaví/ia počas dvoch rokov od dodania resp. poskytnutia produktu. Prirodzené opotrebenie produktu, ktoré je závislé od intenzity jeho používania nie je prípadom vadného plnenia, ani predmetom záruky, rovnako ako mechanické poškodenie produktu hrubou silou, neprimeraným preťažením, nesprávnym skladovaním, používaním v rozpore s návodom, pouťžívaním na iný účel ako bol produkt určený.
 4. V prípade uznania a preukázania vadného plnenia má kupujúci najmä tieto práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, kupujúci má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená opravou alebo výmenou,
  2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, kupujúci môže buď od zmluvy odstúpiť v zmysle ďalších ustanovení týchto OP, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z ceny.
 5. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia dvoch rokov od dodania resp. poskytnutia produktu. Avšak ihneď po zistení prejavení sa prvej vady, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku vady, prípadne jej včasné odstránenie ak je to možné. Produkt musí ihneď prestať používať !
 6.  Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky ošetrovania a používania výrobku. Obchodník nezodpovedá za zmeny vlastností produktu, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia, závislého od intenzity, alebo nesprávneho používania, alebo používania v rozpore s účelom na ktorý bol určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, mechanickým poškodením výrobku, či poškodenia hrubou silou, alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.
 7. Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni Obchodníka, u inej osoby, o ktorej Obchodník oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania Obchodníka alebo na inej adrese, o ktorej Obchodník oboznámil kupujúceho pri uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy. Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú Obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
 8. Obchodník poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim.  Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.
 9. Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Dôvodom odmietnutia môže byť najmä prirodzené opotrebenie produktu závislé od intenzity používania, mechanické poškodenie produktu hrubou silou, poškodenie zapríčinené nešetrným zaobchádzaním, alebo použitím výrobku na iný ako určený účel. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 nevzťahuje. Na náklady kupujúceho spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 10. Ak pred uzavretím zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky kupujúceho, pred odoslaním objednávky, Obchodník oboznámil kupujúceho, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka.
 11. Kupujúci pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady alebo vytknutí vady zrozumiteľne, presne a pravdivo uvedie:
  1. vady, ktoré namieta,
  2. svoje meno, priezvisko, adresu a email pre účely potvrdenia o vytknutí vady a oznámenia o spôsobe vybavenia vytknutej vady,
  3. právo, ktoré si titulom ním tvrdenej vadnej služby v zmysle týchto OP uplatňuje.
 12. Kupujúci je povinný Obchodníkovi kedykoľvek poskytnúť potrebnú súčinnosť na objasnenie vytknutej vady, pričom pokiaľ kupujúci odmietne túto súčinnosť poskytnúť, berie na vedomie, že Obchodník nebude môcť dôkladne prešetriť vytknutú vadu, čo môže viesť k jej odmietnutiu.
 13. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do 2 rokov od dodania / poskytnutia produktu.
 14. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckych práv, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škody v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 15. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec Obchodníkovi alebo inej osobe, u ktorej na základe oznámenia Obchodníka možno vady podľa týchto OP vytknúť. Náklady prevzatia veci znáša Obchodník.
 16. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu, skladné a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 17. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka.
 18. Pri odstránení vady výmenou veci nemá Obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
 19. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.
 20. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti
 21. Obchodník vybaví vytknutú vadu podľa žiadosti kupujúceho nasledovne:
  1. Odstránenie vady: Obchodník odstráni vadu v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) najneskôr do 30 dní po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu produktu a účel, na ktorý kupujúci produkt požadoval. Obchodník môže odstránenie vady odmietnuť, ak odstránenie nie je možné alebo ak by mu spôsobilo neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala služba bez vady a na závažnosť vady,
  2. Zľava z ceny alebo odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak (i) odstránenie vady nie je možné alebo by spôsobilo Obchodníkovi neprimerané náklady, (ii) Obchodník neodstránil vadu podľa § 852k ods. 1 Občianskeho zákonníka, (iii) produkt má rovnakú vadu aj napriek snahe Obchodníka vadu odstrániť, (iv) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje právo kupujúceho na okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od Zmluvy, alebo (v) Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
 22. Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty produktu, ktorú by produkt mal, ak by bol bez vád. Ak sa produkt dodáva / poskytuje počas dohodnutej doby, kupujúci  má právo na zľavu z ceny len za čas, v ktorom služba nespĺňala požiadavky podľa § 852d Občianskeho zákonníka.
 23. Obchodník vyplatí kujúcemu zľavu z ceny do 14 dní od uplatnenia práva kujúceho na zľavu z ceny rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri zaplatení ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobmi. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Obchodník.
 24. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak je vada produktu zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, nesie Obchodník.
 25. Vybavením vytknutej vady nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody. Obchodník nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že škodu nezavinil.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Vzťahy neupravené reklamačným poriadkom sa riadia všeobecne platnými právnymi normami Slovenskej republiky

Reklamácia je pre nás príležitosťou pre komunikáciu so zákazníkom, pre lepšie spoznanie jeho potrieb, požiadaviek a túžob. Preto sa vždy vynasnažíme o riešenie problému zákazníka, ak je to čo len trošku možné, spôsobom, ktorý bude pre neho ako kupujúceho najvýhodnejší a akceptovateľný.

Tešíme sa na Vašu objednávku, aby sme Vám mohli zabezpečiť a poskytnúť taký servis a služby, aké si zaslúžite. Tie najlepšie!

Váš partner pri kúpe a servise bicyklov, lyží, snowboardov, všetko pre tenis, badminton, plávanie, futbal , značková športová obuv a textil už od roku 1991.

Zakúpený, objednaný bicykel Vám dopravíme  na Vašu adresu kompletne zoradený,

nastavený, pripravený na jazdu !

Sme pripravení ponúknuť Vám aj ekologickú dopravu Vášho bicykla, DPD (doručovanie zásielok je 100% uhlíkovo neutrálne) alebo dopravu, ktorá bude menej zaťažujúca pre životné prostredie, bude zohľadňovať aj ekologický aspekt združenej dopravy zásielok.  Cena takejto dopravy bude rovnaká ako doprava expresnou špedíciou , avšak čas potrebný na dopravu sa môže výraznejšie predĺžiť, lebo je závislý od šetrného využitia dopravy a kombinácie viacerých cieľov . 

 

 

 

 

CAPRICORN - DOM ŠPORTU KOŠICE
Sport 2000 Košice s.r.o.
Štúrova 16, 040 01 Košice

Bezpatné PARKOVANIE vo dvore

 

OTVÁRACIE HODINY 

        Pondelok - Piatok    

      10:00 - 18:00                                        Sobota:    

       9:00 - 13:00             

 

 

HOTLINE :        0903 99 00 49
SHOP :            0905 35 83 07
SERVIS :           055 62 22 089
capricorn@capricorn.sk

Chcete byť medzi prvými, ktorý vedia o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch? Máte záujem o naše VIP akcie , Testovačky lyží s podmienkou registrácie do nášho spotrebiteľského klubu ? Pošlite nám svoj e-mail

Prajeme vám všetkým, aby ste boli zdraví a šťastní a mohli ste sa naplno venovať všetkému, čo máte radi.


 

O nás

Sport 2000 Košice s.r.o.            

Prevádzka CAPRICORN

otvorená od roku 1991

Štúrova 16, Košice
IČO: 52080366
IČ DPH: SK2120888561

na Facebooku

Certifikáty eshopu

  dbáme na ekológiu 

    sme spoľahliví

Produkty

Bicykle
Oblečenie a obuv
Letné športy
Zimné športy
Raketové športy
Loptové športy
Snowboarding
Lyže
Kendama -hry, elektro 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky.    
Zmeniť nastavenia